رسانه های اجتماعی

بسیاری از آژانس های تبلیغاتی به رسانه های اجتماعی با دید تبلیغات صرف نگاه می کنند در صورتی که نگاه ما به رسانه های اجتماعی نگاهی تعاملی و دوطرفه با مخاطبان و مشتریان می باشد. اگر شما در رسانه های اجتماعی به بهترین نحو با مشتریان تعامل داشته باشید، خود مشتریان به یک نیروی تبلغاتی برای سازمان و کسب و کار شما تبدیل می شوند.

رستاک مدیا با شناخت جامع سازمان و کسب و کار شما، نگاه و رویکرد ویژه به رسانه های اجتماعی و خلق نوآوری، از پتانسیل بازاریابی به وسیله رسانه های اجتماعی برای برند شما استفاده خواهد کرد.

برخی خدمات ما در این حوزه:

  • ارائه استراتژی رسانه اجتماعی و پیاده سازی آن
  • نظارت و تجزیه و تحلیل گرایشهای بازار نسبت به رسانه های اجتماعی
  • بهینه سازی شبکه های اجتماعی کسب و کار شما
  • مدیریت برند در رسانه های اجتماعی
  • مدیریت محتوا در رسانه های اجتماعی